Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 6

Hệ thống trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã số: 06454. Đã có 952 bạn thử.

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 6 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu 1.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua yếu tố nào của chủ nghĩa tư bản?

Câu 2.

Điền từ thiếu vào ô trống: “bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội kẻ thù chủ yếu của chúng ta là giai cấp …, những tập quán thói quen của giai cấp ấy” (V. I. Lênin )

Câu 3.

Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa bắt đầu và kết thúc khi nào?

Câu 4.

Câu “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên” là của ai?

Câu 5.

Hôn nhân tiến bộ dựa trên cơ sở nào?

Câu 6.

Hiện nay tôn giáo nào ở Việt Nam có số lượng tín đồ đông nhất?

Câu 7.

Chủ nghĩa xã hội nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo dưới góc độ nào?

Câu 8.

Sự thay đổi căn bản, toàn diện và triệt để một hình thái kinh tế – xã hội này bằng một hình thái kinh tế – xã hội khác là:

Câu 9.

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ khi nào?

Câu 10.

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có mấy đặc trưng?

Câu 11.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào?

Câu 12.

Trong Văn kiện Đại hội IX, Đảng ta xác định phải tiếp thu và kế thừa những gì của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Câu 13.

“Thời kì phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào?

Câu 14.

Tìm ý đúng cho luận điểm sau: “Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại, giai cấp công nhân:

Câu 15.

Xét về phương thức lao động, phương thức sản xuất, giai cấp công nhân mang thuộc tính cơ bản nào?

Câu 16.

Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa giai cấp công nhân là:

Câu 17.

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là:

Câu 18.

Chọn từ thích hợp điền vào ô trống “đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một …. (1) cần phải sáng tạo ra, không phải là một …(2) mà hiện thực phải khuôn theo.  Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào…. (3) nó xoá bỏ trạng thái hiện nay” (C. Mác: Hệ tư tưởng Đức).

Câu 19.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do các yếu tố khách quan nào quy định?

Câu 20.

Giai cấp công nhân là giai cấp triệt để cách mạng bởi vì:

Bắt đầu ngay
1 952