Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 10 chương 1

Bản đồ

Mã số: 12317. Đã có 36 bạn thử.

1
Bản đồ địa lý là
2
Phép chiếu đồ là:
3
Trong phép chiếu phương vị đứng mặt phẳng của giấy vẽ sẽ tiếp xúc với địa cầu ở:
4
Trong phép chiếu phương vị mặt phẳng của giấy vẽ có thể tiếp xúc với mặt cầu ở:
5
Trong phép chiếu phương vị đứng các kinh tuyến sẽ là:
6
Phép chiếu phương vị là phép chiếu mà giấy vẽ là:
7
Trong phép chiếu phương vị ngang mặt phẳng của giấy vẽ tiếp xúc với địa cầu ở:
8
Khi mặt phẳng của giấy vẽ tiếp xúc với địa cầu ở Chí tuyến Bắc ta có phép chiếu:
9
Khi mặt phẳng của giấy vẽ tiếp xúc với địa cầu ở cực Bắc thì các kinh tuyến từ tâm đồng quy sẽ tỏa ra theo hướng:
10
Trong phép chiếu phương vị đứng những vùng không thể vẽ được là:
11
Trong phép chiếu phương vị thẳng các vĩ tuyến là:
12
Khi mặt phẳng của giấy vẽ tiếp xúc với địa cầu ở xích đạo ta có phép chiếu:
13
Khi giấy vẽ tiếp xúc với địa cầu ở xích đạo ta có phép chiếu đồ:
14
Xích đạo và kinh tuyến trung tâm là đường thẳng, các kinh tuyến còn lại là những đường cong chụm lại ở 2 cực, các vĩ tuyến còn lại là những đường cong về 2 phía cực. Đó là hệ thống kinh vĩ tuyến trong phép chiếu:
15
Trong phép chiếu phương vị ngang độ chính xác sẽ:
Bắt đầu ngay
1 36