Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 20

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Mã số: 10462. Đã có 194 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 20 được VnDoc xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài học nhằm hỗ trợ học sinh làm quen với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 18 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

1
Công cuộc Đổi mới nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm?
2
Nền kinh tế Việt Nam muốn tăng trưởng bền vững?
3
Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta đang chuyển dịch theo hướng?
4

Trong những năm gần đây ngành đóng góp ít nhất trong cơ cấu GDP của nước ta là?

5

Một trong những thành tựu kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990- 2005 là?

6

Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chất lượng tăng trưởng nền kinh tế nước ta những năm qua?

7

Ý nào dưới đây không phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta những năm qua?

8

Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp) của nước ta là:

9
Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ơ khu vực II (công nghiệp – xây dựng)?
10
Trong những năm qua, các ngành dịch vụ ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng kinh tế đất nước một phần là do:
11
Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có vai trò ngày càng quan trọng và tỉ trọng tăng nhanh nhất là:
12
Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có tỉ trọng giảm nhưng vẫn luôn giữ vai tro chủ đạo là:
13
Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do?
14
Thành phần kinh tế nào có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm lớn nhất là?
15
Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là:
16
Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, hiện nay vùng có giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản lớn nhất nước ta là?
17

Đến năm 2016, số vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là?

18

Thành phố Cần Thơ được xếp vào vùng kinh tế trọng điểm?

19

Tỉnh Tiền Giang được xếp vào vùng kinh tế trọng điểm?

20

Căn cứ vào biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm ở Atlat địa lí Việt Nam trang 17, giai đoạn 2000 -2007, GDP của nước ta tăng gần:

Bắt đầu ngay
1 194