Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 5

Địa lí dân cư

Mã số: 12457. Đã có 12 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 5 nhằm củng cố lý thuyết của cả chương, giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Địa lớp 10.

1

Theo thống kê năm 2005 thì mật độ dân số trung bình thế giới là?

2. Chọn câu sai

Châu lục nào sau đây có mật đô dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới?

3

Năm 2005 thế giới có 11 quốc gia dân số vượt quá 100 triệu người mỗi nước chiếm bao nhiêu % dân số thế giới?

4

Nhìn chung tỉ suất tử thô của dân số thế giới là:

5

Tỉ trọng phân bố dân cư 2005 thì châu lục nào thấp nhất?

6

Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, hình thức quần cư nông thôn ngày nay có thay đổi nào sau đây?

7
Hiện nay trên thế giới thì bao nhiêu quốc gia có số dân trên 100 triệu người?
8
Sự phân bố dân cư là một hiện tượng xã hội không có tính quy luật.
9
Theo thống kê năm 2005 thì dân số thế giới là bao nhiêu triệu người?
10
Tỉ trọng phân bố dân cư năm 2005 ở thành thị là bao nhiêu %?
11
Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia có số dân hơn 100 triệu người nằm ở châu lục nào?
12
Thế giới dân số năm 2005: 21% - 9%0 = 12%0 vậy 12%0 là gì?
13
Nguyên nhân nào sau đây quyết định nhất đến phân bố dân cư?
14
Năm 2005. Tỉ trọng phân bố dân cư ở châu lục nào cao nhất?
15
Cơ cấu dân số gồm có cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.
16
Đặc điểm cơ bản nào sau đây của phân bố dân cư?
17
Động lực chính làm tăng dân số trên thế giới là động lực nào?
18
Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người. Trong đó nam là: 40,33 triệu người. Vậy tỉ lệ nam trong tống số dân là bao nhiêu?
19
Loại cơ cấu dân số nào chủ yếu được sử dụng nhiều trong dân số học?
20
Cơ cấu dân số theo tuổi có ý nghĩa gì sau đây?
21
Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những người nào sau đây?
22
Yếu tố nào sau đây tác động đến tỉ suất sinh?
23

Diện tích các châu lục trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?

24

Công thức nào sau đây để tính mật độ dân số trung bình. (S: Số dân, D: Diện tích)

25

Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người trong đó nam là: 40,33 triệu người. Vậy tỉ số giới tính nam là bao nhiêu %/100 nữ?

26
Dân số thế giới năm 2005 là 6477 triệu người. Tỉ suất sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu?
27
Năm 2005 dân số thế giới là 6477 triệu người. Tỉ suất tử thô là 9%. Vậy số người chết là bao nhiêu?
28
Dân số thế giới năm 2005 là 6477 triệu người sinh 21%0, 9%0. Vậy dân số tăng là bao nhiêu?
29. Chọn câu sai
Gia tăng cơ học được thể hiện yếu tố nào sau đây?
Bắt đầu ngay
1 12