Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 05573. Đã có 718 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 với phần: Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Vốn đất và sử dụng vốn đất

Câu 1.

Hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện:

Câu 2.

Đây không phải là tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của nước ta.

Câu 3.

Kinh tế nông thôn hiện nay dựa chủ yếu vào:

Câu 4.

Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất trong kinh tế nông thôn nước ta hiện nay là:

Câu 5.

Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng hoá là:

Câu 6.

Đây là biểu hiện rõ nhất của việc chuyển đổi tư duy từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta hiện nay:

Câu 7.

Vùng cực Nam Trung Bộ chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể hiện:

Câu 8.

Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là:

Câu 9.

Đây là tác động của việc đa dạng hoá kinh tế ở nông thôn.

Câu 10.

Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế hộ nông thôn năm 2003.

(Đơn vị : %)

 

Nông - lâm -thuỷ sản

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính

81,1

5,9

13,0

Cơ cấu nguồn thu từ hoạt động của hộ nông thôn

76,1

9,8

14,1

Nhận định đúng nhất là:

Câu 11.

Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở:

Câu 12.

Đây là đặc trưng cơ bản nhất của nền nông nghiệp cổ truyền.

Câu 13.

Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta, tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ:

Câu 14.

Xu hướng phát triển chung của kinh tế nông thôn nước ta hiện nay là:

Câu 15.

Đặc điểm cơ bản của nền nông nghiệp hiện đại đang phát triển ở nước ta hiện nay là:

Bắt đầu ngay
2 718