Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 10 - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 06972. Đã có 8.661 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 10 - Phần 1 với những câu hỏi trọng tâm của bài nhằm giúp các học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức, đồng thời mở rộng hiểu biết về các vấn đề Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ 20.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 9 - Phần 1

1
Nguồn gốc sâu xa cuộc cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX theo nghĩa đủ nhất là gì:
2
Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của?
3
Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa?
4
Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng KHKT lần 1 và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?
5
Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
6
Đặc trưng cơ bản của cách mạng kỉ thuật là gì?
7
Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì?
8
Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau CTTG2 là
9
Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng là:
10
Một trong những biểu hiện của Xu thế toàn cầu hóa là
11
Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa:
12
Tại sao nói khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp:
13
Đâu là biểu hiện không phải của xu thế toàn cầu hóa.
14
Vì sao nói khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp:
15
Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng: cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là gì?
Bắt đầu ngay
25 8.661