Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 07037. Đã có 18.018 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 - Phần 2 để giải đáp các câu hỏi về Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 tiếp theo, với cả các câu nhận biết và câu vận dụng cao chúng tôi hy vọng đây là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho học sinh.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 - Phần 1

1
Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ
2
Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác?
3
Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là
4
Giai cấp có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
5
Lý do để Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản tại Đại hội Tua là vì
6
Ngoài thực dân Pháp, còn có bộ phận nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất?
7
Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam trong những năm 1911-1925 là đã
8
Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?
9
Sự kiện nào sau đây gắn liền với họat động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923-1924?
10
Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1924 chủ yếu là
11
Sự kiện nào thể hiện tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu vào giai cấp công nhân Việt Nam và bắt đầu biến thành hành động?
12
Con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là
13
Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp?
14
Đặc điểm của phong trào công nhân việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
15
Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
Bắt đầu ngay
72 18.018