Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 3

Câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử có đáp án

Mã số: 05339. Đã có 1.726 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 3 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 2

Câu 1:

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào?

Câu 2:

Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Câu 3:

Khuynh hướng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

Câu 4:

Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

Câu 5:

Tại sao tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?

Câu 6:

Mục tiêu của tồ chức Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

Câu 7:

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân Đảng là:

Câu 8:

Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự?

Câu 9:

Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào sau đây?

Câu 10:

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:

Câu 11:

Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là?

Câu 12:

Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Bác Hồ tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu là:

Bắt đầu ngay
2 1.726