Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 5

Câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng có đáp án

Mã số: 06926. Đã có 245 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 5 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 4

Câu 1:
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?
Câu 2:
Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939?
Câu 3:
Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936-1939?
Câu 4:
Ai là người viết tác phẩm "Tự chỉ trích"?
Câu 5:
Chiến tranh thế giới II bùng nổ vào thời gian nào?
Câu 6:
Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào?
Câu 7:
Hội nghị Trung ương 6 (11-1939) họp tại đâu?
Câu 8:
Quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta tháng, năm nào?
Câu 9:
Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào?
Câu 10:
Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào?
Bắt đầu ngay
1 245