Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 2

Đề cương ôn tập môn Giáo dục quốc phòng có đáp án

Mã số: 07131. Đã có 31.700 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 2 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn Giáo dục quốc phòng sắp tới đây của mình.

Câu 1.

Tìm câu trả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của:

Câu 2.

Tìm câu trả lời sai. Đặc điểm của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay?

Câu 3.

Chọn câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay?

Câu 4.

Tìm câu trả lời sai. Phương châm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam hiện nay?

Câu 5.

Tìm câu trả lời sai nhất. Những biện pháp chủ yếu trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Câu 6.

Chọn câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân dân?

Câu 7.

Tìm câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam?

Câu 8.

Tìm câu trả lời đúng. Vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được xác định: là công cụ bạo lực của Đảng và Nhà nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ Tổ quốc?

Câu 9.

Tìm câu trả lời sai. Nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương?

Câu 10.

Tìm câu trả lời sai. Những nội dung liên quan đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương?

Câu 11.

Tìm câu trả lời sai nhất. Vai trò của bộ, ngành, địa phương đối với công tác quốc phòng?

Câu 12.

Hãy tìm câu trả lời sai. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương?

Câu 13.

Tìm câu trả lời sai. Các chế độ, chính sách đối với công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương?

Câu 14.

Tìm câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của Bộ, ngành về công tác quốc phòng?

Câu 15.

Chọn câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của địa phương về công tác quốc phòng?

Bắt đầu ngay
56 31.700