Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 2

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 06975. Đã có 7.597 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 2 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 3

Câu 1.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nước là:

Câu 2.

Hình thái Kinh tế – Xã hội nào là chưa có Nhà nước?

Câu 3.

Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là:

Câu 4.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước thì:

Câu 5.

Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai:

Câu 6.

Khi nghiên cứu về bản chất nhà nước thì khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 7.

Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:

Câu 8.

Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện:

Câu 9.

Nhà nước nào cũng có chức năng:

Câu 10.

Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 11.

Tổ chức nào dưới đây có quyền lực công?

Câu 12.

Hình thức Nhà nước Việt Nam dước góc độ chính thể:

Câu 13.

Chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam là chế độ:

Câu 14.

“Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác” là định nghĩa của:

Câu 15.

Nhà nước nào dưới đây là nhà nước liên bang?

Bắt đầu ngay
4 7.597