Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 14

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07817. Đã có 46 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 14 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 15

Câu 1:
Tại sao khi lai 2 dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1?
Câu 2:
Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, còn sau đó giảm dần qua các thế hệ?
Câu 3:
Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai , tại sao?
Câu 4:
Vai trò của chọn lọc trong chọn giống là
Câu 5:
Ưu điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là
Câu 6:
Kết quả của chọn lọc hàng loạt là
Câu 7:
Nhược điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là
Câu 8:
Ưu điểm của phương pháp chọn lọc cá thể là
Câu 9:
Nhược điểm của phương pháp chọn lọc cá thể là
Câu 10:
Chọn lọc hàng loạt là gì?
Bắt đầu ngay
1 46