Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 25

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07835. Đã có 64 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 25 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 23

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 24

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 26

Câu 1:
Một quần thể hươu có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:
- Nhóm tuổi trước sinh sản: 25 con / ha
- Nhóm tuổi sinh sản: 45 con / ha
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 15 con / ha
Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?
Câu 2:
Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?
Câu 3:
Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?
Câu 4:
Quần thể người có đặc trưng nào sau đây khác so với quần thể sinh vật?
Câu 5:
Quần thể người có 3 dạng tháp tuổi như hình sau 
Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học
Dạng tháp dân số già là:
Câu 6:
Quần thể người có những nhóm tuổi nào sau đây?
Câu 7:
Tăng dân số nhanh có thể dẫn đến tình trạng nào sau đây
Câu 8:
Đặc điểm của hình tháp dân số trẻ là gì?
Câu 9:
Tháp dân số già có đặc điểm là
Câu 10:
Ở quần thể người, quy định nhóm tuổi trước sinh sản là
Bắt đầu ngay
1 64