Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp - Phần 10

Câu hỏi ôn tập Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Mã số: 07467. Đã có 24 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp - Phần 10 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp - Phần 9

Câu 1:
Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị
Câu 2:
Bộ phận quan trọng cấu thành vốn bằng tiền của DN
Câu 3:
Cho biết tổng doanh thu = 2000, doanh thu thuần = 1500, vốn lưu động = 100. Vòng quay vốn lưu động bằng bao nhiêu?
Câu 4:
Theo thống kê số tiền xuất quỹ bình quân mỗi ngày trong năm của công ty Hitech là 12.000 đồng, số ngày dự trữ tồn quỹ dự tính là 6 ngày. Hãy tính số tiền tồn quỹ tối thiểu phải có của Công ty Hitech?
Câu 5:
Công ty điện lạnh APEC bán hàng theo chính sách tín dụng “2/10/net 30”. Chi phí tín dụng của công ty bằng bao nhiêu? (Giả sử 1 năm có 360 ngày)
Câu 6:
Công ty An Tín có kỳ thu tiền bình quân là 20 ngày. Hãy tính vòng quay các khoản phải thu, giả định 1 năm có 360 ngày?
Câu 7:
Công ty Thịnh Hưng có doanh thu thuần DTT = 350 tr.đ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ LNBH &DV = 100 tr.đ, hàng tồn kho bình quân là 50 tr.đ, lãi vay là 10 tr.đ. Hãy tính số vòng quay hàng tồn kho?
Câu 8:
Công ty Dream có Doanh thu thuần (DTT) = 500 tr.đ, số dư bình quân các khoản phải thu KPT = 200 tr.đ, lãi vay R = 10 tr.đ. Hãy tính vòng quay các khoản phải thu?
Câu 9:
Công ty Thảo Phương bán hàng theo chính sách tín dụng “ 4/20 net 50”. Chi phí tín dụng thương mại của công ty bằng bao nhiêu? (chữa lại đáp án thành 10%, …,50%)
Câu 10:
Câu nào sau đây không phải là tài sản lưu động?
Bắt đầu ngay
1 24