Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 1

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06739. Đã có 340 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 1 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 4

Câu 1.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 2.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 3.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Cái mới ra đời trên cơ sở phá huỷ hoàn toàn cái cũ"

Câu 4.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Cái mới ra đời trên cơ sở giữ nguyên cái cũ"

Câu 5.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Triết học Mác ra đời trên cơ sở phủ định hoàn toàn các hệ thống triết học trong lịch sử"

Câu 6.

Sự tự phủ định để đưa sự vật dường như quay lại điểm xuất phát ban đầu trong phép biện chứng được gọi là gì?

Câu 7.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 8.

Con đường phát triển của sự vật mà quy luật phủ định của phủ định vạch ra là con đường nào?

Câu 9.

heo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? 

Câu 10.

Vị trí của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật?

Câu 11.

Trường phái triết học nào cho nhận thức là sự kết hợp các cảm giác của con người?

Câu 12.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Chúng ta chỉ nhận thức được các cảm giác của chúng ta thôi"

Câu 13.

Trường phái triết học nào cho nhận thức là "sự hồi tưởng" của linh hồn về thế giới ý niệm?

Câu 14.

Trường phái triết học nào cho nhận thức là sự tự ý thức về mình của ý niệm tuyệt đối

Câu 15.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 16.

Trường phái triết học nào cho thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức?

Câu 17.

Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa phạm trù thực tiễn: "Thực tiễn là toàn bộ những ................... của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội"

Câu 18.

Hoạt động nào sau đây là hoạt động thực tiễn?

Câu 19.

Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản nhất quy định đến các hình thức khác là hình thức nào?

Câu 20.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng tiêu chuẩn của chân lý là gì?

Bắt đầu ngay
2 340