Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 10

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06749. Đã có 48 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 10 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 9

Câu 1.

Người được coi là nhà triết học duy tâm chủ quan triệt để nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc, ông là ai?

Câu 2.

Ông được coi là người tiên phong trong việc kết hợp Nho - Phật - Lão, ông là ai?

Câu 3.

Quan niệm: "Hình (thể xác) là cái chất của tinh thần, tinh thần là tác dụng của (hình) thể xác" là của nhà triết học hoặc trường phái triết học nào ở Trung Quốc?

Câu 4.

Quan niệm: "Không có hai mặt đối lập không thể thấy được sự thống nhất thì tác dụng của hai mặt đối lập cũng không có" là của nhà triết học nào?

Câu 5.

Tư tưởng thế giới là một chỉnh thể không thể phân chia trong đó có các sự vật, hiện tượng đều có mối liên hệ với nhau, ví như cơ thể con người, đó là tư tưởng của ai?

Câu 6.

Ông cho rằng chỉ có nghiên cứu sự vật cụ thể, tìm hiểu đời sống con người mới có thể tìm ra quy luật khách quan, tìm ra chân lý. Ông là ai?

Câu 7.

Ông nói: "Trời đất sinh ở Thái cực. Thái cực là cái Tâm của ta; muôn vật biến hoá là do Thái cực sinh ra, tức là Tâm của ta sinh ra vậy. Bởi vậy, mới nói Đạo của trời đất có đủ ở người". Ông là nhà triết học nào?

Câu 8.

Tác phẩm nào được coi là đánh dấu sự chín muồi của thế giới quan mới (chủ nghĩa duy vật về lịch sử)?

Câu 9.

Yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong tồn tại xã hội?

Caau 10.

Sản xuất vật chất là gì?

Caau 11.

Tư liệu sản xuất bao gồm:

Caau 12.

Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở:

Caau 13.

Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử?

Caau 14.

Yếu tố cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất:

Caau 15.

Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trò quyết định:

Bắt đầu ngay
1 48