Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 2

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06740. Đã có 168 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 2 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 1

Câu 1.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý

Câu 2.

Giai đoạn nhận thức diễn ra trên cơ sở sự tác động trực tiếp của các sự vật lên các giác quan của con người là giai đoạn nhận thức nào?

Câu 3.

Nhận thức cảm tính được thực hiện dưới các hình thức nào?

Câu 4.

Sự phản ánh trừu tượng, khái quát những đặc điểm chung, bản chất của các sự vật được gọi là giai đoạn nhận thức nào?

Câu 5.

Nhận thức lý tính được thực hiện dưới hình thức nào?

Câu 6.

Khái niệm là hình thức nhận thức của giai đoạn nào?

Câu 7.

Giai đoạn nhận thức nào gắn với thực tiễn?

Câu 8.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan"

Câu 9.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 10.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Bắt đầu ngay
1 168