Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 5

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06743. Đã có 50 bạn thử.

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 5 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 4

Câu 1.

Bài học kinh nghiệm mà Đảng ta đã rút ra trong công cuộc đổi mới là gì?

Câu 2.

Tư tưởng nào là của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đề ra:

Câu 3.

Câu nói sau đây của C.Mác là trong tác phẩm nào: "Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp"

Câu 4.

Câu nói sau đây của C.Mác là trong tác phẩm nào: "Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên"

Câu 5.

Câu nói sau đây của V.I.Lênin là trong tác phẩm nào: "Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có được cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên"

Câu 6.

Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở?

Câu 7.

Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các hình thái kinh tế - xã hội là:

Câu 8.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta phải

Câu 9.

Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là, chọn 2 đáp án đúng:

Câu 10.

Triết học ra đời từ thực tiễn, nó có các nguồn gốc:

Câu 11.

Đối tượng nghiên cứu của triết học là:

Câu 12.

Triết học có vai trò là:

Câu 13.

Vấn đề cơ bản của triết học là:

Câu 14.

Hai lập trường của chủ nghĩa duy vật khi giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học?

Câu 15.

Ý nào dưới đây không phải là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật:

Câu 16.

Ai là nhà triết học duy vật tiêu biểu trong lịch sử triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại được kể dưới đây?

Câu 17.

Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:

Câu 18.

Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, ý thức không quyết định vật chất và vật chất không quyết định ý thức, đây là quan điểm của:

Câu 19.

Chủ nghĩa duy vật chất phác trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đã:

Câu 20.

Khi cho rằng "tồn tại là được tri giác", đây là quan điểm:

Bắt đầu ngay
1 50