Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 11

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07079. Đã có 33 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc đã sưu tầm và tổng hợp lại đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 11 để làm tài liệu ôn tập và tham khảo cho các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 9
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 10
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 12
Câu 1.

Sắp xếp theo thứ tự năm sinh trước - sau của các nhà triết học sau?

Câu 2.

Khi đưa ra quan niệm về "vật tự nó" ở ngoài con người, Cantơ là nhà triết học thuộc khuynh hướng nào?

Câu 3.

Khi cho rằng các vật thể quanh ta không liên quan đến thế giới "vật tự nó", mà chỉ là "các hiện tượng phù hợp với cảm giác và tri thức do lý tính chúng ta tạo ra", Cantơ là nhà triết học thuộc khuynh hướng nào?

Câu 4.

Khi cho không gian, thời gian, tính nhân quả không thuộc bản thân thế giới tự nhiên, Cantơ đứng trên quan điểm triết học nào?

Câu 5.

Trong lĩnh vực nhận thức luận, Cantơ là nhà triết học theo khuynh hướng nào?

Câu 6.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 7.

Theo Hêghen khởi nguyên của thế giới là gì?

Câu 8.

Trong triết học của Hêghen giữa tinh thần và tự nhiên quan hệ với nhau như thế nào? 

Câu 9.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 10.

Trong số những nhà triết học sau đây, ai là người trình bầy toàn bộ giới tự nhiên, lịch sử, và tư duy trong sự vận động, biến đổi và phát triển?

Câu 11.

Hãy chỉ ra đâu là quan điểm của Hêghen?

Câu 12.

Luận điểm sau đây là của ai: Cái gì tồn tại thì hợp lý, cái gì hợp lý thì tồn tại

Câu 13.

Hãy chỉ ra đâu là quan điểm của Hêghen?

Câu 14.

Hệ thống triết học của Hêghen gồm những bộ phận chính nào?

Câu 15.

Mâu thuẫn sau đây là mâu thuẫn trong hệ thống triết học của nhà triết học nào: "Mâu thuẫn giữa phương pháp cách mạng với hệ thống bảo thủ"

Bắt đầu ngay
1 33