Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 13

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07081. Đã có 95 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 13 để làm tài liệu ôn tập và tham khảo cho các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 11
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 12
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 14
Câu 1.

Hai điều kiện kinh tế xã hội nào sau đây cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin?

Câu 2.

Triết học Mác ra đời trong điều kiện kinh tế - xã hội nào?

Câu 3.

Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác là gì? 

Câu 4.

Nguồn gốc lý luận trực tiếp của triết học Mác là gì?

Câu 5.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 6.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 7.

Đâu là nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác? 

Câu 8.

Đâu là nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác?

Câu 9.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tác động của khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX đối với phương pháp tư duy siêu hình, luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 10.

Những phát minh của khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX đã cung cấp cơ sở tri thức khoa học cho sự phát triển cái gì?

Câu 11.

Ba phát minh lớn nhất của khoa học tự nhiên làm cơ sở khoa học tự nhiên cho sự ra đời tư duy biện chứng duy vật đầu thế kỷ XIX là những phát minh nào?

Câu 12.

Về mặt triết học, định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng chứng minh cho quan điểm nào?

Câu 13.

Ba phát minh trong khoa học tự nhiên: định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, học thuyết tế bào, học thuyết tiến hoá chứng minh thế giới vật chất có tính chất gì?

Câu 14.

Phát minh nào trong khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX vạch ra nguồn gốc tự nhiên của con ngươì, chống lại quan điểm tôn giáo?

Câu 15.

Phát minh nào trong khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX vạch ra sự thống nhất giữa thế giới động vật và thực vật?

Bắt đầu ngay
1 95