Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 15

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07083. Đã có 34 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 15 để làm tài liệu ôn tập và tham khảo cho các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 13
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 14
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 16
Câu 1.

Thực chất bước chuyển cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện là nội dung nào sau đây?

Câu 2.

Thực chất bước chuyển cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện là nội dung nào sau đây?

Câu 3.

Thực chất bước chuyển cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện là nội dung nào sau đây?

Câu 4.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 5.

V.I. Lênin bổ sung và phát triển triết học Mác trong hoàn cảnh nào?

Câu 6.

Tác phẩm "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" là của tác giả nào và được xuất bản năm nào?

Câu 7.

Tác phẩm "Bút ký triết học" là của tác giả nào? 

Câu 8.

Lênin phê phán chủ nghĩa dân tuý trong tác phẩm nào?

Câu 9.

Đâu là lập trường triết học của chủ nghĩa dân tuý?

Câu 10.

Về triết học quan điểm của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán theo lập trường nào?

Câu 11.

Luận điểm về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản ở khâu yếu nhất của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới là của ai?

Câu 12.

Chính sách kinh tế mới ở Nga đầu thế kỷ XX do ai đề xuất?

Câu 13.

Một học thuyết triết học chỉ mang tính nhất nguyên khi nào?

Câu 14.

Quan điểm triết học nào cho rằng sự thống nhất của thế giới không phải ở tính tồn tại của nó mà ở tính vật chất của nó?

Câu 15.

Sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm về sự thống nhất của thế giới là ở cái gì?

Bắt đầu ngay
1 34