Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 22

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07093. Đã có 78 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 22 tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn và đơn giản, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 19
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 20
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 21
Câu 1.

Trường phái triết học nào cho quá trình ý thức không tách rời đồng thời không đồng nhất với quá trình sinh lý thần kinh của não người?

Câu 2.

Đâu là quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc tự nhiên của ý thức?

Câu 3.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thiếu sự tác động của thế giới khách quan vào não người, có hình thành và phát triển được ý thức không?

Câu 4.

Luận điểm nào sau đây là của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc của ý thức?

Câu 5.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ở động vật bậc cao có thể đạt đến hình thức phản ánh nào?

Câu 6.

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 7.

Hình thức phản ánh đặc trưng của của thế giới vô cơ là gì?

Câu 8.

Hình thức phản ánh đặc trưng của thế giới thực vật và động vật chưa có hệ thần kinh là gì?

Câu 9.

Hình thức phản ánh đặc trưng của động vật có hệ thần kinh là gì?

Câu 10.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng vê nguồn gốc của ý thức?

Câu 11.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng nguồn gốc tự nhiên của ý thức gồm 2 yếu tố nào?

Câu 12.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng điều kiện cần và đủ cho sự ra đời và phát triển ý thức là những điều kiện nào?

Câu 13.

Nguồn gốc xã hội của ý thức là yếu tố nào?

Câu 14.

Nguồn gốc xã hội cho sự ra đời của ý thức là yếu tố nào?

Câu 15.

Yếu tố đầu tiên đảm bảo cho sự tồn tại của con người là gì?

Bắt đầu ngay
1 78