Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 29

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07102. Đã có 36 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 29 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 26
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 27
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 28
Câu 1.

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm cái riêng: "cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ...................."

Câu 2.

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm cái chung: "cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ............., được lặp lại trong nhiều sự vật hay quá trình riêng lẻ" 

Câu 3.

Thêm cụm từ vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm cái đơn nhất: "Cái đơn nhất là phạm trù triết học dùng để chỉ..................."

Câu 4.

Phái triết học nào cho chỉ có cái chung tồn tại thực, còn cái riêng không tồn tại thực?

Câu 5.

Trường phái triết học nào thừa nhận chỉ có cái riêng tồn tại thực, cái chung chỉ là tên gọi trống rỗng?

Câu 6.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phái duy thực hay phái duy danh giải quyết đúng mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung?

Câu 7.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?

Câu 8.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?

Câu 9.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng?

Câu 10.

Trong những luận điểm sau, đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 11.

Luận điểm nào sâu đây là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 12.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Chỉ có cái cây cụ thể tồn tại, không có cái cây nói chung tồn tại, nên khái niệm cái cây là giả dối"

Câu 13.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Phạm trù vật chất không có sự tồn tại hữu hình như một vật cụ thể. Phạm trù vật chất bao quát đặc điểm chung tồn tại trong các vật cụ thể"?

Câu 14.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Không có cái chung tồn tại thuần tuý bên ngoài cái riêng. Không có cái riêng tồn tại không liên hệ với cái chung"?

Câu 15.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm sau đây đúng hay sai: "Muốn nhận thức được cái chung phải xuất phát từ cái riêng"?

Bắt đầu ngay
1 36