Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 30

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07103. Đã có 44 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 30 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 29
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 30
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 31
Câu 1.

Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm nguyên nhân: Nguyên nhân là phạm trù chỉ.................. giữa các mặt trong một sự vật, hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra...............

Câu 2.

Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm kết quả: "Kết quả là ..............do.............lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra"?

Câu 3.

Xác định nguyên nhân của sự phát sáng của dây tóc bóng đèn?

Câu 4.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng đâu là nguyên nhân của cách mạng vô sản?

Câu 5.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng nguyên nhân để hạt thóc nẩy mầm là gì?

Câu 6.

Theo quan điểm duy vật biện chứng nguyên nhân của nước sôi là gì?

Câu 7.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 8.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Mối liên hệ nhân quả là do cảm giác con người quy định"?

Câu 9.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: Mối liên hệ nhân quả là do ý niệm tuyệt đối quyết định?

Câu 10.

Luận điểm sau đây là của trường phái triết học nào: Mối liên hệ nhân quả tồn tại khách quan phổ biến và tất yếu trong thế giới vật chất?

Câu 11.

Luận điểm sau đây là thuộc lập trường triết học nào: Mọi hiện tượng, quá trình đều có nguyên nhân tồn tại khách quan không phụ thuộc vào việc chúng ta có nhận thức được điều đó hay không?

Câu 12.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: Không thể khẳng định một hiện tượng nào đó có nguyên nhân hay không khi chưa nhận thức được nguyên nhân của nó?

Câu 13.

Trong những luận điểm sau đây, đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 14.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 15.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng đâu là luận điểm sai?

Bắt đầu ngay
1 44