Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 31

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07117. Đã có 16 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 31 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 29
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 30
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 32
Câu 1.

Có thể đồng nhất quan hệ hàm số với quan hệ nhân quả không?

Câu 2.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 3.

Trong những luận điểm sau, đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 4.

Hãy xác định đâu là cái tất yếu khi gieo một con xúc xắc?

Câu 5.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa phạm trù tất nhiên: tất nhiên là cái do của kết cấu vật chất quyết định và trong những điều kiện nhất định nó phải ………. chứ không thể khác được

Câu 6.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm ngẫu nhiên: "Ngẫu nhiên là cái không do _ kết cấu vật chất quyết định, mà do quyết định"

Câu 7.

Trong nhứng luận điểm sau đây, đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 8.

Nhu cầu ăn, mặc, ở, học tập của con người là cái chung hay là cái tất yếu?

Câu 9.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 10.

Sự giống nhau về sở thích ăn, mặc, ở, học nghệ gì là cái chung tất yếu hay là cái chung có tính chất ngẫu nhiên?

Câu 11.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 12.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 13.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: Tất nhiên là cái chúng ta biết được nguyên nhân và chi phối được nó

Câu 14.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 15.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là đúng?

Bắt đầu ngay
1 16