Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 32

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07119. Đã có 55 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 32 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 30
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 31
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 33
Câu 1.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 2.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: Tất nhiên và ngẫu nhiên tồn tại khách quan nhưng tách rời nhau, không có liên quan gì với nhau?

Câu 3.

Trong hoạt động thực tiễn phải dựa vào cái ngẫu nhiên hay tất nhiên là chính?

Câu 4.

Điền tập hợp từ vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm nội dung: nội dung là................những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật

Câu 5.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa phạm trù hình thức: Hình thức là.................của sự vật, là hệ thống các................ giữa các yếu tố của sự vật

Câu 6.

Điền cụm từ tích hợp vào câu sau để được khái niệm về hình thức: Hình thức là hệ thống .............. giữa các yếu tố của sự vật

Câu 7.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 8.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 9.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: Khái niệm hình thức được tạo ra trong tư duy của con người rồi đưa vào hiện thực để sắp xếp các sự vật cho có trật tự?

Câu 10.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: Hình thức thuần tuý của sự vật tồn tại trước sự vật, quyết định nội dung của sự vật

Bắt đầu ngay
1 55