Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 34

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07122. Đã có 28 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 34 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 32
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 33
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 35
Câu 1.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 2.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 3.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận điểm nào sau đây nói về bản chất của giai cấp tư sản?

Câu 4.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm hiện thực: "Hiện thực là phạm trù triết học chỉ cái..............."

Câu 5.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm khả năng: "Khả năng là phạm trù triết học chỉ...................... khi có các điều kiện thích hợp"

Câu 6.

Dấu hiệu để phân biệt khả năng với hiện thực là gì?

Câu 7.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 8.

Thêm cụm từ nào vào câu sau để được một khẳng định của chủ nghĩa duy vật biện chứng về các loại khả năng: "Khả năng hình thành do các quy định được gọi là khả năng ngẫu nhiên"

Câu 9.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 10.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 11.

Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 12.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 13.

Luận điểm sau thuộc lập trường triết học nào: Quy luật trong các khoa học là sự sáng tạo chủ quan của con người và được áp dụng vào tự nhiên và xã hội?

Câu 14.

Điền tập hợp từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa khái niệm "chất": "Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ.................... khách quan................. là sự thống nhất hữu cơ những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không là cái khác"

Câu 15.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Bắt đầu ngay
1 28