Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 4

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07065. Đã có 334 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 4 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 5

Câu 1.

Theo Ph.Bêcơn phương pháp nghiên cứu khoa học chân chính phải là phương pháp nào?

Câu 2.

Ph.Bêcơn là nhà triết học thuộc trường phái nào?

Câu 3.

Những trường phái triết học nào xem thường lý luận?

Câu 4.

Những nhà triết học nào xem thường kinh nghiệm, xa rời cuộc sống?

Câu 5.

Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 6.

Ph. Bêcơn sinh vào năm bao nhiêu và mất năm bao nhiêu?

Câu 7.

Tômat Hốpxơ sinh năm bao nhiêu và mất năm bao nhiêu?

Câu 8.

Ai là người sáng tạo ra hệ thống đầu tiên của chủ nghĩa duy vật siêu hình trong lịch sử triết học?

Câu 9.

Quan điểm của Tômát Hôpxơ về tự nhiên đứng trên lập trường triết học nào?

Câu 10.

Chủ nghĩa duy vật của Tômát Hốp-xơ thể hiện ở quan điểm nào sau đây?

Câu 11.

Tômát Hôpxơ quan niệm về vận động như thế nào?

Câu 12.

Tính chất siêu hình trong quan niệm của Tômát Hốpxơ về tự nhiên thể hiện ở chỗ nào?

Câu 13.

Tính chất siêu hình trong quan niệm của Tômát Hốpxơ về con người thể hiện như thế nào?

Câu 14.

Về phương pháp nhận thức, Tômat Hốp-xơ hiểu theo quan điểm nào?

Câu 15.

Tô mát Hốp-xơ hiểu bước chuyển từ cái riêng sang cái chung từ tri giác cảm tính đến khái niệm theo quan điểm nào?

Bắt đầu ngay
1 334