Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 41

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07176. Đã có 59 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 41 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 39
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 40
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 42
Câu 1.

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý?

Câu 2.

Giai đoạn nhận thức diễn ra trên cơ sở sự tác động trực tiếp của các sự vật lên các giác quan của con người là giai đoạn nhận thức nào?

Câu 3.

Nhận thức cảm tính được thực hiện dưới các hình thức nào?

Câu 4.

Sự phản ánh trừu tượng, khái quát những đặc điểm chung, bản chất của các sự vật được gọi là giai đoạn nhận thức nào?

Câu 5.

Nhận thức lý tính được thực hiện dưới hình thức nào?

Câu 6.

Khái niệm là hình thức nhận thức của giai đoạn nào?

Câu 7.

Giai đoạn nhận thức nào gắn với thực tiễn?

Câu 8.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan"?

Câu 9.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 10.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Bắt đầu ngay
1 59