Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 42

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07177. Đã có 22 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 42 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 40
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 41
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 43
Câu 1.

Luận điểm sau đây là của ai và thuộc trường phái triết học nào: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức thực tại khách quan"?

Câu 2.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 3.

Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được khái niệm về chân lý: "Chân lý là những.................... phù hợp với hiện thực khách quan và được.....................kiểm nghiệm"

Câu 4.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 5.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 6.

Trong hoạt động thực tiễn không coi trọng lý luận thì sẽ thế nào?

Câu 7.

Chọn phương án đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật?

Câu 8.

Các hình thức nào dưới đây là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?

Câu 9.

Kể tên 2 đại biểu của chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử?

Câu 10.

Thế nào là nhị nguyên luận?

Bắt đầu ngay
1 22