Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 50

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07188. Đã có 38 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 50 gồm có 16 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 48
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 49
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 51
Câu 1.

Tư liệu sản xuất bao gồm:

 

Câu 2.

Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở:

Câu 3.

Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử?

Câu 4.

Yếu tố cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất:

Câu 5.

Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trò quyết định:

Câu 6.

Thời đại đồ đồng tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội:

Câu 7.

Nội dung của quá trình sản xuất vật chất là:

Câu 8.

Nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại là:

Câu 9.

Hoạt động tự giác trên quy mô toàn xã hội là đặc trưng cơ bản của nhân tố chủ quan trong xã hội?

Câu 10.

Khuynh hướng của sản xuất là không ngừng biến đổi phát triển. Sự biến đổi đó bao giờ cũng bắt đầu từ:

Câu 11.

Tính chất xã hội của lực lượng sản xuất được bắt đầu từ:

Câu 12.

Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?

Câu 13.

Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành:

Câu 14.

Thực chất của quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng:

Câu 15.

Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội là phạm trù được áp dụng:

Câu 15.

Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội là phạm trù được áp dụng:

Bắt đầu ngay
1 38