Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 54

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07193. Đã có 22 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 54 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 52
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 53
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 55
Câu 1.

Nguyên nhân xét đến cùng của những hành động chính trị trong xã hội?

Câu 2.

Sự ra đời và tồn tại của nhà nước:

Câu 3.

Đáp án nào sau đây nêu đúng nhất bản chất của Nhà nước:

Câu 4.

Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là gì:

Câu 5.

Nguyên nhân sâu xa nhất của cách mạng xã hội là:

Câu 6.

Điều kiện khách quan của cách mạng xã hội là:

Câu 7.

Vai trò của cách mạng xã hội đối với tiến hóa xã hội:

Câu 8.

Vai trò của cải cách xã hội đối với cách mạng xã hội:

Câu 9.

Quan điểm của chủ nghĩa cải lương đối với cách mạng xã hội, đó là:

Câu 10.

Cuộc cách mạng tháng 8/1945 ở nước ta do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo:

Câu 11.

Yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất của nhân tố chủ quan trong cách mạng vô sản là:

Câu 12.

Điều kiện không thể thiếu để cuộc cách mạng xã hội đạt tới thành công theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin:

Câu 13.

Theo Ph. Ăngghen, vai trò quyết định của lao động đối với quá trình biến vượn thành người là:

Câu 14.

Kết luận của Ph. Ăngghen về vai trò quyết định của lao động trong việc hình thành con người và là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của xã hội là nhờ:

Câu 15.

Tiêu chuẩn cơ bản nhất của tiến bộ xã hội là:

Bắt đầu ngay
1 22