Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 57

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07196. Đã có 22 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 57 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 55
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 56
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 58
Câu 1.

Các yếu tố cơ bản tạo thành cấu trúc của một hình thái kinh tế - xã hội:

Câu 2.

Vai trò của mặt xã hội trong con người:

Câu 3.

Kiến trúc thượng tầng chịu sự quyết định của cơ sở hạ tầng theo cách:

Câu 4.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay cần:

Câu 5.

Tư tưởng về hai giai đoạn của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa được C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày rõ ràng trong tác phẩm nào?

Câu 6.

Theo quan điểm mácxit thì mọi xung đột trong lịch sử xét đến cùng đều bắt nguồn từ:

Câu 7.

Theo C.Mác và Ph.Ăngghen thì quá trình thay thế các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phụ thuộc vào:

Câu 8.

Trong cách mạng vô sản, nội dung nào xét đến cùng đóng vai trò quyết định:

Câu 9.

Quan niệm nào về sản xuất vật chất sau đây là đúng?

Câu 10.

Hiểu vấn đề "bỏ qua" chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta như thế nào là đúng?

Bắt đầu ngay
1 22