Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 58

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07197. Đã có 21 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 58 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 56
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 57
Câu 1.

Cuộc cách mạng vô sản, về cơ bản khác các cuộc cách mạng trước đó trong lịch sử?

Câu 2.

Tư tưởng về giải phóng nhân loại được C.Mác đề xuất vào năm nào, trong tác phẩm nào?

Câu 3.

Cá nhân là sản phẩm của xã hội theo nghĩa:

Câu 4.

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là:

Câu 5.

Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

Câu 6.

Tiêu chí cơ bản để đánh giá tiến bộ xã hội:

Câu 7.

Điều kiện dân số- một yếu tố của tồn tại xã hội được xem xét trên 2 mặt nào?

Câu 8.

Quốc gia nào sau đây trong lịch sử đã từng phát triển bỏ qua một vài hình thái kinh tế- xã hội?

Câu 9.

Vai trò của ý thức cá nhân đối với ý thức xã hội?

Câu 10.

Căn cứ để lý giải một hiện tượng ý thức cụ thể?

Bắt đầu ngay
1 21