Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 59

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07198. Đã có 24 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 59 gồm có 13 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 57
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 58
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 60
Câu 1.

Theo quy luật, nhà nước là công cụ của giai cấp mạnh nhất, đó là

Câu 2.

Để có chủ nghĩa xã hội thì: "Phải phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức của sự phát triển ấy, đem thí nghiệm những hình thức ấy trong thực tiễn". Luận điểm đó của Lênin được viết trong tác phẩm:

Câu 3.

Vấn đề xét đến cùng chi phối sự vận động, phát triển của một giai cấp là:

Câu 4

Một giai cấp không phải bao giờ cũng là một tập đoàn người đồng nhất về mọi phương diện, mà trong đó thường phân ra các nhóm, là do:

Câu 5.

Thực chất của lịch sử xã hội loài người là:

Câu 6.

Giai cấp thống trị về kinh tế trong xã hội trở thành giai cấp thống trị về chính trị, là nhờ:

Câu 7.

Ý thức lý luận ra đời từ:

Câu 8.

Bộ máy cai trị của nhà nước bao gồm:

Câu 9.

Tính chất không đều của tiến bộ xã hội thể hiện:

Câu 10.

ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn tại xã hội một cách thụ động mà có tác động tích cực trở lại tồn tại xã hội, đó là sự thể hiện:

Câu 11.

Để đi đến diệt vong hoàn toàn thì Nhà nước vô sản phải hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vĩ đại của mình là:

Câu 12.

Yếu tố nào sau đây tác động đến cơ sở hạ tầng một cách gián tiếp:

Câu 13.

Lợi ích cơ bản của một giai cấp được biểu hiện rõ nét ở mặt nào sau đây:

Bắt đầu ngay
1 24