Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 6

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07067. Đã có 81 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 6 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 7

Câu 1.

Theo Đềcáctơ tiêu chuẩn của chân lý là gì?

Câu 2.

Luận điểm của Đềcáctơ "Tôi tư duy vậy tôi tồn tại" thể hiện khuynh hướng triết học nào?

Câu 3.

Xpinôda là nhà triết học nước nào?

Câu 4.

Xpinôda là nhà triết học thuộc trường phái nào?

Câu 5.

Nhận định nào sau đây là đúng

Câu 6.

Điều khẳng định nào sau đây về Xpinôda là sai?

Câu 7.

Quan điểm duy vật của Xpinôda về thế giới là ở chỗ nào?

Câu 8.

Tại sao quan điểm của Xpinôda lại rơi vào quan điểm của thuyết định mệnh máy móc?

Câu 9.

Quan niệm về ý thức của Xpinôda chịu ảnh hưởng của ai, và quan niệm đó như thế nào?

Câu 10.

Quan niệm về ý thức của Xpinôda thuộc loại nào?

Câu 11.

Quan niệm về con người của Xpinôda đứng trên lập trường nào?

Câu 12.

Về nhận thức luận, Xpinôda theo chủ nghĩa nào?

Câu 13.

Theo Xpinôda chân lý đáng tin cậy đạt được ở giai đoạn nhận thức nào?

Câu 14.

Xpinôda quan niệm về nhận thức trực giác như thế nào?

Câu 15.

Khái niệm đạo đức của Xpinôda gắn với khái niệm "con người tự do" không? nếu có thì như thế nào?

Bắt đầu ngay
1 81