Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 63

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07202. Đã có 25 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 63 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 61
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 62
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 64
Câu 1.

Việc phát hiện ra chủ nghĩa duy vật và lịch sử, C.Mác đã bước đầu đặt cơ sở lý luận cho:

Câu 2.

Cái quy định hành vi lịch sử đầu tiên và cũng là động lực thúc đẩy con người hoạt động trong suốt lịch sử của mình là:

Câu 3.

Điểm xuất phát để con người đặt ra mục đích của mình là gì?

Câu 4.

Ý nghĩa của phạm trù hình thái kinh tế - xã hội?

Câu 5.

Công lao phát hiện ra vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp gắn với tên tuổi:

Câu 6.

Cơ sở để xác định các giai cấp theo quan điểm của triết học Mác - Lênin?

Câu 7.

Hai nguyên nhân phản ánh tính lạc hậu của ý thức xã hội?

Câu 8.

Tôn giáo có các nguồn gốc là:

Câu 9.

Đặc trưng chủ yếu của ý thức tôn giáo?

Câu 10.

Cách mạng khoa học kỹ thuật đã và đang trải qua:

Câu 11.

Cách mạng khoa học kỹ thuật đã và đang trải qua:

Bắt đầu ngay
1 25