Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 65

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07204. Đã có 44 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 65 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 63
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 64
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 66
Câu 1.

Điều kiện cơ bản để ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội?

Câu 2.

Trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội mang tính giai cấp là do:

Câu 3.

Những nhu cầu nào sau đây là nhu cầu tất yếu khách quan của con người?

Câu 4.

Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất:

Câu 5.

Muốn nhận thức bản chất con người nói chung thì phải:

Câu 6.

Bản chất chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa là:

Câu 7.

Mối quan hệ giữa lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực chính trị của xã hội được khái quát trong quy luật nào?

Câu 8.

Quan hệ nào sau đây giữ vai trò chi phối trong các quan hệ thuộc lĩnh vực xã hội:

Câu 9.

Tiêu chí cơ bản đánh giá phẩm chất của mỗi cá nhân?

Câu 10.

Cơ sở khách quan, chủ yếu của đạo đức là:

Bắt đầu ngay
1 44