Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 67

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07206. Đã có 29 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 67 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 65
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 66
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 68
Câu 1.

Trong thời đại ngày nay, thực chất của vấn đề dân tộc là:

Câu 2.

Sự ra đời của giai cấp trong lịch sử có ý nghĩa:

Câu 3.

Trong các hình thái ý thức xã hội sau hình thái ý thức xã hội nào tác động đến kinh tế một cách trực tiếp:

Câu 4.

Dưới góc độ tính chất phản ánh thì hệ tư tưởng được phân chia thành

Câu 5.

Tiến bộ xã hội là, chọn 2 đáp án đúng:

Câu 6.

Khoa học khác với tôn giáo trên 2 mặt nào sau đây?

Câu 7.

Cấu trúc của ý thức đạo đức bao gồm:

Câu 8.

Nền tảng vật chất của hình thái kinh tế - xã hội là:

Câu 9.

Chế độ công hữu theo quan điểm biện chứng của C Mác là sự phủ định của phủ định, nghĩa là:

Câu 10.

Quan điểm mác - xít về bạo lực cách mạng:

Bắt đầu ngay
1 29