Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 20

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06965. Đã có 37 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 20 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 19

Câu 1.

Ngày 10/10/1945, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 43. Sắc lệnh đó mang nội dung gì?

Câu 2.

Bác Hồ viết: “Nay chúng ta đã giành được quyển độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí… Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắêng để kịp nam giới”. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Câu 3.

Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ công hòa ban hành Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ từ ngày tháng năm nào?

Câu 4.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào học chữ quốc ngữ diễn ra sôi nổi khắp cả nước. Chỉ trong vòng một năm (từ 19/8/1945 đến 19/8/1946) riêng Bắc bộ và Bắc Trung bộ, chúng ta đã xóa nạn mù chữ được:

Câu 5.

Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh, Người đã nói: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trămđồng bào chúng ta mù chữ…Một dân tộc dốt la một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”. Phiên họp đó diễn ra ngày tháng năm:

Câu 6.

Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố, qui định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt và nêu rõ: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Quốc lệnh đó được công bố?

Câu 7.

Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết một bài đăng báo cứu quốc, có đoạn viết: “Tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. Bài báo đó có tên:

Câu 8.

“Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu” Bác Hồ viết câu đó trong:

Câu 9.

Hồ Chí Minh viết: “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”. Hồ Chí Minh viết ngày nào?

Câu 10.

“Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước, phải hiếu với dân, với đồng bào”. Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm:

Câu 11.

Bác Hồ viết: “Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì nông dân là tối đại đa số trong dân tộc. Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, thì phải thiết thực nâng cao quyền lợi kinh tế và chính trị của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân”Bác viết nhân dịp Đảng ta thực hiện chủ trương:

Câu 12.

Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tứcvà tiền hành cải cách ruộng đất từ Hội nghị Trung ương (HNTW) nào?

Câu 13.

Hội nghị lần thứ tư của BCHTW Đảng đánh dấumột bước chuyển quan trọng trong việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ cách mạng phản đế và phản phong trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại Hội nghị này Hồ Chí Minh đã đọc một báo cáo quan trọng. Hội nghị diễn ra trong thời gian nào?

Câu 14.

“Các cán bộ của Đảng có cái tếu nhất là phớt kỷ luật của đoàn thể, cơ quan, không đoàn kết giữa trong ngoài. Đó là khuyết điểm nhất. Do vậy sinh nhiều khuyết điểm khác. Làm như vậy tức là không đúng kỷ luật của Đảng, không đúng chính sách, Tuyên ngôn của Đảng”. Bác Hồ nói nội dung trên tại:

Câu 15.

Quyết định mở chiến dịch tiêu diệt địch ở Điện biên phủ được Hội nghị Bộ chính trị BCHTW Đảng họp dưới sự chủ tọa của chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày tháng năm nào?

Bắt đầu ngay
1 37