Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O

Cân bằng phương trình Cu + HNO3

Mã số: 14839. Đã có 4 bạn thử.

Cu HNO3 = CuNO3)2 NO H2O

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O gồm các bài tập kèm đáp án, giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Hóa 10 cũng như nâng cao kết quả học lớp 10.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thêm tài liệu học tập nhé

Phản ứng khi Cu tác dụng với HNO3 do VnDoc biên soạn giúp học sinh nhận biết hiện tượng sau phản ứng, khái quát lại tính chất hóa học của Cu, axit nitric HNO3 cũng như làm quen các dạng bài tập minh họa khác nhau.

Cho 19,2 gam Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:
Cho phương trình hóa học sau:

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình sau:

Cho Cu (z = 29), vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn là
Nhận định nào sau đây là sai?
Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là
Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh đồng kim loại vào dd HNO3 loãng
Hòa tan m gam Al vào dd HNO3 loãng vừa đủ, thu được 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 18 (không còn sản phẩm khử nào khác) và dd Y chứa a gam muối nitrat. Giá trị của m là.
Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dd HNO3 đặc, nguội
Bắt đầu ngay
1 4