Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Đại số và Giải tích 11

Mã số: 10851. Đã có 109 bạn thử.

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích chương 3 lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 2 do VnDoc biên soạn và đăng tải kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn, nâng cao kết quả học tập lớp 11.

1

Cho dãy số có các số hạng đầu là: \dfrac{1}{3};\dfrac{1}{{{3^2}}};\dfrac{1}{{{3^3}}};\dfrac{1}{{{3^4}}};\dfrac{1}{{{3^5}}};.... Số hạng tổng quát của dãy số này là?

2

Xét xem dãy số (u_n)\ với\ u_n=\frac{2^n-1}{3} có phải là cấp số nhân không? Nếu phải hãy xác định công bội.

3

Dãy số un có phải là cấp số cộng hay không? Nếu phải hãy xác định công sai biết: {u_n} = \dfrac{2}{n}.

4

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số un biết: {u_n} = \dfrac{1}{{\sqrt {1 + n + {n^2}} }}

5

Cho cấp số nhân có {u_1} = - 3;q = \dfrac{2}{3}.Số \dfrac{{ - 96}}{{243}}là số hạng thứ mấy của cấp số này.

6

Xét tính bị chặn của các dãy số sau: {u_n} = 3n - 1

7

Cho dãy số ({u_n}): \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = 2}\\{{u_n} = 3{u_{n - 1}} - 2,n = 2,3...}\end{array}} \right.. Viết 6 số hạng đầu của dãy:

8

Cho dãy số (u_n)\ với:\ u_n=a.3^n(a là hằng số). Khẳng định nào sau đây là sai?

9

Xác định x để 3 số: 1 + 2x;2{x^2} - 1; - 2x theo thứ tự lập thành cấp số cộng?

10

Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành cấp số cộng và có một góc bằng 250. Tìm 2 góc còn lại?

11

Cho cấp số cộng un thỏa: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_5} + 3{u_3} - {u_2} = - 21}\\{3{u_7} - 2{u_4} = - 34}\end{array}} \right.. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số;

12

Cho cấp số nhân có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 6 và số hạng thứ bảy gấp 243 lần số hạng thứ hai. Hãy tìm số hạng còn lại của cấp số nhân đó.

13

Cho dãy số un với \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = - 1}\\{{u_{n + 1}} = \dfrac{{{u_n}}}{2}}\end{array}} \right.. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

14

Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_4} = \dfrac{2}{{27}}}\\{{u_3} = 243{u_8}}\end{array}} \right.. Số \dfrac{2}{{6561}} là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số?

15

Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?

16

Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:

17

Cho cấp số nhân có {u_2} = \dfrac{1}{4};{u_5} = 16. Tìm q, u1

18

Tính tổng Sn = 1 + 11 + 111 + ... + 11...11 (có 10 chữ số 1)

19

Cho hai số x và y biết các số x - y;x + y;3x - 3y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và các số x - 2;y + 2;2x + 3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tìm x; y:

20

Tìm x biết 1,{x^2},6 - {x^2}lập thành cấp số nhân

21

Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18cm. Ký hiệu h là độ cao của bậc thứ n so với mặt sân. Viết công thức để tìm độ cao hn.

22

Cho cấp số cộng có tổng của 4 số hạng liên tiếp bằng 22, tổng bình phương của chúng bằng 166. Bốn số hạng của cấp số cộng này là:

23

Cho cấp số cộng un thỏa mãn: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_7} - {u_3} = 8}\\{{u_{2.}}{u_7} = 75}\end{array}} \right.. Tìm u1; d?

24

Cho tổng {S_n} = \dfrac{1}{{1.2}} + \dfrac{1}{{2.3}} + \dfrac{1}{{3.4}} + ... + \dfrac{1}{{n\left( {n + 1} \right)}}. Mệnh đề nào đúng?

25

Cho dãy số \left( {{x_n}} \right) với {x_n} = \dfrac{{an + 4}}{{n + 2}}. Dãy số \left( {{x_n}} \right) là dãy số tăng khi:

Bắt đầu ngay
1 109