Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1

Mã số: 10391. Đã có 544 bạn thử.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 cả năm có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 chuẩn bị kiến thức hiệu quả và đạt điểm cao trong lần kiểm tra 45 phút sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
Choose the best answer.
1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________ .
2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi .
3. We have English __________ Mondays and Thursdays.
4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.
5. She __________ from Australia .
6. ____________do you have English?
7. I do not go to school at the _________________ .
8. Hakim is from Malaysia. She ‘s _______________________ .
9. The capital of Vietnam is ______________________ .
10. ________________ you do listen to music today?- Yes, I do .
Read the passage and choose T (True) or F (False).

Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go to school from Monday to Friday. And I do not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go to the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.

1. Linda is from America.
2. Tomorrow is Tuesday.
3. She goes to school from Monday to Sunday.
4. She doesn’t go to school at the weekends.
5. She plays sports on Tuesday afternoon.
6. She goes to the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening.
7. She goes swimming on Thursday afternoon.
8. She visits her grandparents on Saturday and Sunday.
Bắt đầu ngay
3 544