Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 cả năm có đáp án

Mã số: 10336. Đã có 826 bạn thử.

Đề kiểm tra định kỳ Tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Choose the correct answer.
1. Ha Noi is a big ............. in the north.
2. His.......... is 187B, Giang Vo Street.
3. There are two tall ........... in my street.
4. Linda: Who do you live ........? Mai: I live ........... my parents.
5. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big............. in the country.
6. Mai: Where do you live, Trung? Trung: I live .......... Flat 18 ........ the second floor.............. Ha Noi Tower.
7. His flat is far ………... the city centre.
8. Ha Noi is a big ............. in the north.
9. I went ……... a trip with my family.
10. What was the trip …….?
Bắt đầu ngay
10 826