Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 1

Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Mã số: 12466. Đã có 78 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 được VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện, nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Bài trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi và bài tập bám sát nội dung Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit giúp các bạn ôn luyện lý thuyết cũng như ôn luyện nâng cao.

1

Có những oxit sau: Fe2O3, SO3, CaO, Al2O3, oxit không tác dụng được với axit clohiđric là:

2

Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?

3

Oxit nào dưới đây có thể tác dụng được với Natri Hiđroxit?

4

Công thức hóa học của oxit có chứa 42,8% C về khối lượng là:

5

Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hòa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là:

6

Có những oxit sau: CaO, SO2, SiO2, P2O5, Na2O, SO3, N2O5, MgO, Al2O3. Những oxit tác dụng được với nước là dãy:

7

Cho hỗn hợp CuO và Fe2O3 (có khối lượng bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối là CuCl2 và FeCl3. Tỉ số khối lượng của 2 muối thu được là:

8

Cho a gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1. Giá trị của a là:

9

Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Các cặp chất không thể tác dụng được với nhau là:

10

Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1: 1. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:

Bắt đầu ngay
1 78