Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 2

Một số oxit quan trọng

Mã số: 12467. Đã có 40 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9, hỗ trợ quá trình ôn luyện, nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra gồm 10 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung Một số oxit quan trọng giúp các bạn ôn luyện lý thuyết cũng như ôn luyện nâng cao trong quá trình học tập.

1

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O. Khối lượng chất kết tủa thu được là:

2

Một oxit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ. Oxit này được sử dụng để chữa cháy, pha nước giải khát, sản xuất urê. Oxit đó là:

3

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O. Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng là:

4

Lưu huỳnh đi oxit (SO2) là một trong các chất gây ô nhiễm, dẫn đến sự hình thành các trận "mưa axit". Giới hạn của hàm lượng SO2 trong "khí sạch"được quy định của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 3,1.10-6 mol SO2 trong mỗi mét khối. Giới hạn trên tương ứng với nồng độ SO2 là:

5

Trong các oxit dưới đây, oxit có phần trăm khối lượng oxi lớn nhất là:

6

Nếu hàm lượng của sắt là 70% thì đó là oxit nào trong các oxit sau:

7

Khi phân tích 1 oxit sắt, thấy oxi chiếm 30% về khối lượng, oxit đó là

8

Biết 27,84 gam hợp chất oxit sắt (A) tương ứng với 0,12 mol. Công thức hợp chất oxit sắt (A) là:

9

Cho 2,32 g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1 M. Giá trị của V là:

10

Oxit nào sau đây vừa là chất tan trong nước, vừa dễ hút ẩm:

Bắt đầu ngay
1 40