Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 47

Chất béo

Mã số: 12527. Đã có 23 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 47 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Chất béo nằm trong chương 5 môn Hóa lớp 9 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

1

Cho một loại chất béo có công thức chung là C3H5(OOCR)3 phản ứng vừa đủ với a gam dung dịch NaOH 50% tạo thành 18,4 g glixerol. Giá trị của a là:

2

X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 60g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là:

3

Có các phản ứng:

X + NaOH → muối + nước

Y + NaOH → muối + rượu

Z + NaOH → muối + bazơ

Q + NaOH → muối 1 + muối 2

Chất nào là este?

4

Xét các phản ứng:

1. CH3COOH + CaCO3

2. CH3COOH + NaCl →

3. C17H35COONa + H2SO4

4. (C17H35COO)3C3H5 + NaOH →

Phản ứng nào không xảy ra được?

5

Cho x mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hết với NaOH thu được 46g glixerol. x có giá trị là:

6
Phản ứng đặc trưng của este là:
7

Chọn câu đúng trong những câu sau:

8

Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH. Số este tối đa có thể thu được là:

9
Xà phòng được điều chế bằng cách:
10

Thủy phân hoàn toàn chất béo A (có axit làm xúc tác) thu được 1,84g glixerol và 16,92g axit béo duy nhất. Chất béo đó là:

Bắt đầu ngay
1 23