Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 - Đại cương về bất phương trình

Trắc nghiệm môn Toán lớp 10 có đáp án

Mã số: 01781. Đã có 2.520 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 - Đại cương về bất phương trình 

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 - Đại cương về bất phương trình là một bài trắc nghiệm ngắn về nội dung kiến thức bài học môn Đại số lớp 10 Đại cương về bất phương trình. Thông qua bài 10 câu hỏi trắc nghiệm các bạn sẽ được rèn luyện một số dạng bài tập về bất phương trình như tìm nghiệm bất phương trình, điều kiện xác định của bất phương trình, ..... . Chúc các bạn làm bài tốt! 

Câu 1:
Bất phương trình x + 5 > 0 tương đương với phương trình nào?
Câu 2:
Hai bất phương trình sau là tương đương?
Câu 3:
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Câu 4:
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
Câu 5:
Nghiệm của bất phương trình  (*) là:
Câu 6:
Điều kiện xác định của bất phương trình  :
Câu 7:
Một bạn học sinh đã giải bất phương trình  (1) tuần tự như sau:

(A)
(B)
(C)
(D) Kết luận nghiệm của bất phương trình là: .
Giải như trên nếu sai thì sai từ bước nào? 
Câu 8:
Chọn đáp đúng? Tập nghiệm của bất phương trình |x - 3| + |x + 2| > 5 là:

Câu 9:
Chọn đáp án đúng? Nghiệm của bất phương trình  là:

Câu 10:
Tập nghiệm của bất phương trình  (1) là:

Bắt đầu ngay
12 2.520