Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Sinh thái học

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Mã số: 13161. Đã có 17 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Sinh thái học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Sinh 12 và nâng cao kết quả học lớp 12.

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12 giúp học sinh dễ dàng nắm bắt những nội dung chính theo từng bài học, hỗ trợ quá trình học tập và chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

1
Nguyên nhân hình thành nhịp sinh học ngày đêm là do
2
Mức độ phân bố của mỗi loài sinh vật gọi là:
3
Quần thể ưu thế trong quần xã là quần thể có:
4
Yếu tố quyết định số lượng cá thể các quần thể sâu hại cây trồng là:
5

Yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành nhịp sinh học là:

6
Khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể của loài gọi là
7
Chọn câu trả lời đúng nhất. Có lợi cho một bên, bên kia không có lợi cũng không bị hại là biểu hiện của mối quan hệ:
8
Chọn câu trả lời đúng nhất. Nhạn bể và cò làm tổ tập đoàn là ví dụ về mối quan hệ:
9
Quần thể chuột đồng rừng thưa và quần thể chuột đồng đất canh tác là 2 quần thể:
10
Các quần thể ưu thế của quần xã thực vật cạn là:
Bắt đầu ngay
1 17