Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 5

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

Mã số: 12438. Đã có 17 bạn thử.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 5 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Lý 12 hỗ trợ quá trình học tập đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

1

Hai dao động x1 = A.cos(ωt) và x2 = A.cos(ωt + π/2) là

2

Hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình là:

x1 = A1sin(20πt + π/2) (cm)

x2 = A2sin(20πt + π/6) (cm)

thì

3

Chọn câu đúng. Nếu hai dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha thì li độ của chúng:

4

Chọn câu đúng. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động: x1 = A1.cos(ωt + φ1) và x2 = A2.cos(ωt + φ2). Thì biên độ dao động tổng hợp là:

5

Hai dao động điều hoà cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là

6

Cho 2 dao động điều hoà sau: x1 = 2sin(ωt + π/6) (cm) và x2 = 2√3sin(ωt + 2π/3) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động trên là:

7

Chọn câu đúng. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động x1 = A1.cos(ωt + φ1) và x2 = A2.cos(ωt + φ2). Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định

Kiểm tra Vật lý 12

8

Có hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động thứ nhất x1 = 5.cos(ωt) (cm). Biết dao động tổng hợp x = 5√3.cos(ωt + π/2) (cm). Biên độ của dao động thứ hai là:

9

Hai dao động điều hoà nào sau đây được gọi là cùng pha?

Bắt đầu ngay
1 17